HU

Innovatív termékek megvalósítása hálózati együttműködésben

 

A tervezéssel foglalkozó kutatók a terméktervezés gyakorlatában öt olyan trendet neveznek meg, amelyek jelentősége kifejezetten a változó globális környezet miatt felértékelődik. A (1) fejlődő technológiák okán a digitális médiumok alkalmazása egyre növekszik, (2) a tervezéstudomány részterületei között a határ egyre kevésbé éles, (3) a multidiszciplináris team-munkára egyre nagyobb igény mutatkozik, (4) az önálló termékek helyett egyre inkább a rendszerek felé helyeződik át a hangsúly, illetve (5) az online forrásoktól való függés egyre erősödik.

A projekt legfontosabb célja a tervezéshez kapcsolódóan megtanulni és megtanítania fenti trendeket, hogy ennek megfelelően lehessen képezni a mérnök hallgatókat ezzel is fejleszteni a transzverzális készségeiket. Ennek eszköze a valós ipari újtermék-tervezési problémák, esetek megoldása, amelyeket ipari partnerek biztosítanak abban a reményben, hogy így a hallgatók, az egyetemek és az ipar együttműködése is erősödni fog. A terméktervezési feladatok megoldása mellett, részben azok előkészítése és fejlesztése érdekében a projekt keretében tervezésmódszertani kutatás, és a módszertani fejlesztés eredményeinek megfelelő implementálása is megvalósul a tervezés oktatásában.

A projekt keretében három egymást követő, de egyedi és független, ipar-orientált újtermék-fejlesztési projekt valósul meg helyi tantárgyi kurzusként, de virtuális környezetben. Mindegyiket más-más projekt résztvevő szervezi a többi résztvevővel együttműködésben. Ennek keretében a partnerek a legaktuálisabb tartalommal elméleti előadásokat tartanak professzionális videokonferencia rendszerek segítségével egyidőben, interaktív módon az összes résztvevő egyetem érintett hallgatóinak. A kurzus gyakorlati jellege a hallgatói projektfeladatokban jelenik meg, amelyet egy kiválasztott ipari partner által biztosított újtermék-fejlesztési feladat keretében végeznek. A projekt célirányosan az ipari-egyetemi együttműködésen alapuló feladat típusokat helyezi a középpontba annak érdekében, hogy összekapcsolódhasson a felsőoktatás, a kutatás és az üzleti élet. A résztvevő hallgatók nemzetközi, multidiszciplináris virtuális teamekbe szerveződnek, amely önmagában egy multi-kulturális és határokon átívelő jelleget kölcsönöz a hallgatói tevékenységeknek. A kifejlesztett megoldások véglegesítésére és bemutatására olyan rendezvényeken kerül sok, amelyek vegyes rövid távú hallgatói mobilitáshoz kapcsolódnak.

A projekt kutatási és fejlesztési tevékenységeinek középpontjában a tervezés oktatás gyakorlatának virtuális környezetben történő fejlesztése áll, amelynek elsődleges eszközei a tervezésmódszertan fejlesztése (az ICT eszközöket is ideértve), valamint a kifejlesztett módszertan implementálása és alkalmazása a tervezés oktatás gyakorlatába.

A megfogalmazott célok elérésének érdekében három jelentősebb szellemi alkotás mint kimenet kerül megvalósításra: (1) egy korszerű tervezési módszertan, amely a legsikeresebb példákon és kiterjedt kutatási-fejlesztési eredményeken alapul, (2) egy komplex oktatási anyag-készlet, amely az újtermék-tervezés területén végzett módszertani fejlesztések és a hallgatói projektek tapasztalatai alapján áll elő, és (3) egy tanulmány, amely a szóban forgó módszertan alkalmazását, az azzal kapcsolatos kihívásokat és hatásokat járja körül.

A három nagyobb kimeneti eredmény évente egy-egy, mindösszesen három nagyszabású multiplikátor rendezvény, rendre (1) egy nyilvános szeminárium, (2) egy panel beszélgetés, és (3) egy nyílt nap keretében kerül bemutatásra és ismertetésre. Ezen rendezvények lehetővé teszik a partnerek számára, hogy a párbeszédbe bevonjanak további szakértőket, valamint az eredmények nagy nyilvánosságot kaphatnak a nyomtatott és elektronikus médián keresztül. A projekt megbeszélésekre (például a nemzeteket átfogó projekt megbeszélésekre) is jellemzően ezekben az időpontokban kerül sor. A disszemináció nem korlátozódik a multiplikátor rendezvényekre. A kutatási, fejlesztési eredmények, továbbá a hallgatói projektfeladatok kimenetei időről-időre megjelennek különféle médiumokban és felületeken, ugyanakkor a megjelenések elsődleges fóruma a projekt weboldal lesz. A tudományos eredmények konferenciákon kerülnek bemutatásra, vagy folyóirat szakcikk formájában fognak megjelenni.

A projekt három éve alatt úgy becsüljük, hogy legalább 120 tervezőmérnök-hallgató, több mint 12 professzor és oktató, 5-10 ipari szakember, továbbá számos külső partner létesít egymással szakmai kapcsolatot annak reményében, hogy a jövőben szorosabban együttműködhetnek szakmai, akadémiai, vagy akár személyes vonalon is.

Bár a projekt a partnerek részvételével virtuális környezetben kerül megvalósításra (ami önmagában jelentős eredmény a virtuális mobilitás és az ICT megoldások széleskörű alkalmazása terén), a határokon átívelő együttműködést gazdagítja a hallgatói és oktatói mobilitás, amely végeredményben nagyban hozzájárul a kutatás és az oktatás minőségének javításához, és jelentősen fokozza a tanulási élményt.

A résztvevő hallgatók a XXI. századi mérnök kompetenciáit sajátítják el, ezzel képessé válnak a virtuális világban zajló termékfejlesztési folyamatokban felmerülő kihívások hatékony megválaszolására. Képesek lesznek a legújabb számítógépes technológiákra épülő módszerek és eszközök használatára, és zökkenőmentesen, magas színvonalon valósítják majd meg az emberi-technológiai interakciót. A résztvevő egyetemek munkatársai is szert tesznek új ismeretekre az új technológiák területén. A kifejlesztett szellemi kimeneti alkotások érthető, könnyen feldolgozható információ forrásként fognak szolgálni további kutatásokhoz és tervezésmódszertani fejlesztéshez a projekt befejezését követő több éven keresztül. További hosszú távú multiplikátor hatást remélünk a tudományos munkák tekintetében is, amelyek konferencia közlemények vagy lektorált folyóiratcikkek formájában jelenhetnek meg. A projekt partnerek mindegyike számára bizonyosan mintaként fog szolgálni ez a projekt a jövőbeni projektekre nézve, különösen abban a tekintetben, hogy miként lehet újabb egyetemi és ipari partnereket bevonni egy szélesebb egyetemi-ipari, többszintű együttműködés céljából.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

* Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.